English Български

Лапароскопия при тънкочревна инвагинация

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото представя случай на тънкочревна инвагинация. Извършена е лапароскопия и ревизия на корема. Идентифицирано е мястото на инвагинацията. Инвагината е освободен, но тънкото черво е с некроза. Определени са резекционните линии и е направена 5-6 см лапаротомия по Пфаненщил. Некротичния участък е резециран, а пасажа е възстановен с латеро-латерална аластомоза на два етажа. Лаваж и дренаж на корема.