English Български

Лапароскопия при мезентериална тромбоза

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото представя лапароскопска експлорация при пациент с клинични данни за дифузен перитонит с неясен произход. При ревизията се намери некроза на йеюнум, причинена от тромбоза на мезентериалните съдове. Проследи се цялото тънко черво до цекума и се определиха резекционните линии. Направи се 5 см лапаротомия под пъпа, резецира се некротичния участък и пасажа се възстановеи с терминотерминална анастомоза. Затвори се корема и отново се направи пневмоперитонеум. Извърши се лаваж на корема и се постави дрен.